שיטת פני המנורה

שיטת פני המנורה:

סוגיה היא היחידה הקטנה שנלמדת. מעבר לצירוף אותיות למילים ומילים למשפטים, מצטרפים המשפטים ליחידת לימוד – סוגיה. ניתן להתייחס לסוגיה כאל נושא הנלמד במקומות שונים, והגדרת סוגיה יכולה גם להיעשות באופן טכני או בסברה, אך ההצעה להלן מגדירה את הסוגיה על פי הנושא שלה, והאופן בו היא כתובה וערוכה.

ההצעה היא כזו: סוגיה תלמודית כוללת בתוכה שלשה חלקים, הראשון והשלישי יכולים להיקרא ברצף, והשני עומד במרכז הסוגיה ועוסק בנושא משיק לסוגיה אך לא בדברי המשנה עצמם. בסוגיות שלפניכם הצגתי את דברי הגמרא בלשוני, והצעתי את החידוש שבדרך זו של העריכה. כמובן, הצעת ההבנה איננה כתובה בפירוש בגמרא, ויכול כל אחד להעניק משמעות לפי הבנתו את הסוגיה.

חלקה הראשון של הסוגיה עומד מול חלקה השלישי, וניתן להבינם יותר טוב אם מקבילים את החלקים זה לזה (בכל אחד מהחלקים יש שני שלבים). הקבלת החלקים זה לזה יכולה להיות דרך שמות האמוראים או דרך תוכן הדברים. מרכז הסוגיה כולל שלשה שלבים, היוצרים רצף אחד, והתבוננות בנושא זה מובילה להסתכלות מחודשת על הסוגיה כולה. בסך הכל יש שבעה שלבים בכל סוגיה (2-3-2), ומתאים לקרוא לדרך הבנה זו של העריכה, שכוללת שבעה שלבים – "פני המנורה".

יש להצעה זו השלכות על לימוד בקיאות ועל לימוד עיון, ומי שמרגיל את עצמו בלימוד בשיטה זו יכול להבין באופן עמוק יותר את המשמעות של הגמרא, ויכול לזכור טוב יותר את השלבים השונים, ומתוך כך ניתן להגיע גם לידיעת הש"ס כולו. כאשר שמים לב שהסוגיות בנויות כך, ניתן להבחין בקלות בשלשת השלבים שבמרכז הסוגיה, ובתקבולת בין החלק הראשון לחלק השלישי.

האם זה נכון בכל הש"ס? נראה שכן, זו היתה דרך העריכה של הגמרא, וממילא זהו האופן בו ערוכה הגמרא כולה. בדרך כלל לא מחלקים כך את הסוגיות, ולכן לא שמים לב לזה, אך כאשר מחלקים כך את הסוגיות – מבינים שזוהי דרך העריכה, וגם דרך העריכה ניתן ללמוד הרבה מאוד.

מסכת סוטה
שאול יונתן וינגורט

הסוגיה הרביעית במסכת סוטה: במדה שאדם מודד – בה מודדים לו

על המשנה ״במדה שאדם מודד – בה מודדין לו״, מפרטת הגמרא ומרחיבה את העיקרון הזה. בנוסף, הגמרא מעמידה עיקרון נוסף שיש ללמוד מהמשנה, על אף שהוא לא מפורש בה, ״שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו – מה שמבקש אין נותנין לו, ומה שבידו נוטלין הימנו״.
במרכז הסוגיה מובאות דרשות של רב חיננא בר פפא, שמעמיקות את ההבנה בעיקרון של מידה כנגד מידה.

המשיכו לקרוא »
מסכת סוטה
שאול יונתן וינגורט

הסוגיה השלישית במסכת סוטה: בירושלים

כאשר הבעל הגיע עם האשה הסוטה לבית דין הגדול שבירושלים, כתוב במשנה שהיו מאיימים עליה. אם אמרה: ״טמאה אני״, היא כותבת שובר כאילו היא קיבלה את כתובתה, ובעלה מגרש אותה, ואם אמרה: ״טהורה אני״, מעלין אותה לשער המזרח ועושים לה כמעשה הסוטות.

המשיכו לקרוא »
מסכת סוטה
שאול יונתן וינגורט

הסוגיה השניה במסכת סוטה: באו לה עדים שהיא טמאה ובעלה בא עליה בדרך

לאחר הקינוי והסתירה – עליהם למדנו במשנה הקודמת, עוד בטרם תגיע הסוטה לבית הדין הגדול – על כך נלמד במשנה הבאה, דנות המשניות ״בדרך״. ראשית, המשנה אומרת, שאם הסוטה אומרת לאחר הסתירה ״טמאה אני לך״, או שבאו עדים שהיא טמאה, או שהיא אומרת ״איני שותה״, ושבעלה אינו רוצה להשקותה, ושבעלה בא עליה בדרך – חייב האיש לגרש את אשתו מבלי להשקותה, והיא אסורה מלאכול תרומה אם בעלה כהן. בנוסף, לדברי תנא קמא – מוליכה לבית דין שבאותו מקום, ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך. אמנם, רבי יהודה חולק ואומר: בעלה נאמן עליה.

המשיכו לקרוא »
מסכת סוטה
שאול יונתן וינגורט

הסוגיה הראשונה במסכת סוטה: קינוי וסתירה

בפסוקים על סוטה נאמר: וְשָׁכַב אִישׁ אֹתָהּ שִׁכְבַת זֶרַע וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה, וְעֵד אֵין בָּהּ וְהִוא לֹא נִתְפָּשָׂה, ודורשים מפה רבי אליעזר ורבי יהושע שאין עדים שראו שהיא נבעלה ונטמאה, אך יש עדים שראו שבעלה קינא לה והיא נסתרה. הסוגיה הראשונה היא על הקינוי של הבעל. החלק הראשון בסוגיה הוא על הקינוי. מרכז הסוגיה הוא על רוח הקנאה, על הסתירה, ועל שפלות הרוח. החלק השלישי בסוגיה הוא על האופן בו איש מקנא לאשתו.

המשיכו לקרוא »