הסוגיה הרביעית במסכת סוטה: במדה שאדם מודד – בה מודדים לו

על המשנה ״במדה שאדם מודד – בה מודדין לו״, מפרטת הגמרא ומרחיבה את העיקרון הזה. בנוסף, הגמרא מעמידה עיקרון נוסף שיש ללמוד מהמשנה, על אף שהוא לא מפורש בה, ״שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו – מה שמבקש אין נותנין לו, ומה שבידו נוטלין הימנו״.
במרכז הסוגיה מובאות דרשות של רב חיננא בר פפא, שמעמיקות את ההבנה בעיקרון של מידה כנגד מידה.